Selecteer een pagina

biografie dj martiens

Welkom op mijn website  Neem een kijkje!

Martin Hus, áká DJ Martiens, is een inmiddels graag geziene DJ in diverse kroegen en discotheken door heel Nederland. Ook kun je DJ Martiens terugvinden bij verschillende voetbalverenigingen, daarnaast mogen ook de grotere evenementen en festivals niet vergeten worden.

Met zijn vlotte manier van draaien en tevens inspelen op zijn publiek weet hij van elke aanvraag weer een knal feest te maken. Niets is hem te gek!

Van 70’s, 80’s 90’s tot muziek van nu, maar ook Hollands, Moombahton en foute hits mogen niet ontbreken tijdens jouw feest.

Ook is DJ Martiens muziek producer, hij maakt voornamelijk Hollandse feest nummers in een harder hedendaagse jasje!

Dit levert hem inmiddels een mijlpaal van meer dan 2 miljoen streams op, dit mede door samenwerking met bekende feest artiesten: Peter Loree, Barry Badpak, Slechte Grappen XL, Harde Rammers & Robin van Herwijnen.

DJ Martiens is zowel voor particuliere als zakelijke feestjes in te huren.

Twijfel niet langer en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.

single releases

DJ Martiens

LET’s get this party started

beluister nu de liedjes van DJ Martiens op spotify

Volg Dj Martiens nu ook op  Spotify

 Hiernaast kun je de liedjes direct beluisteren die op Spotify het meeste zijn beluisterd.

Nieuwe single – zo ver weg

Feestzanger Peter Loree heeft samen met DJ Martiens de klassieker “Zo Ver Weg” in een hedendaags jasje gestopt.
Wie menigmaal een kroeg heeft bezocht kan beamen dat hij/zij de originele uitvoering uit 1991 minstens een keer uit volle borst heeft meegezongen.
Wij kunnen niet wachten om de nieuwe variant uit volle borst mee te zingen en te stampen in onze favoriete stamkroeg. Gelukkig is dat niet meer “Zo Ver Weg”…..

 

Algemene voorwaarden DJ Martiens

Algemenevoorwaarden

Artikel 1. Algemeen1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DJ Martiensen een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomstenmet DJ Martiens, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3. Doorhalingen en/of wijzingen in de overeenkomst maken deze ongeldig.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DJ Martiens en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.6. Alle gegevens, zoals vermeld op de overeenkomst, worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan DJ Martiens die zorg zal dragen voor een correcte verwerking hiervan.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DJ Martiens daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht DJ Martiens niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DJ Martiens het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DJ Martiens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DJ Martiens worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DJ Martiens zijn verstrekt, heeft DJ Martiens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3. DJ Martiens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DJ Martiens is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DJ Martiens kenbaar behoorde te zijn.

3.4. Opdrachtgever vrijwaart DJ Martiens voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Meerwerk

4.1. In geval van meerwerk zal dit volgens de gebruikelijke tarieven van DJ Martiens aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.2. Martiens behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.3. DJ Martiens behoudt zich het recht een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen “inprikken” in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met de opdrachtgever overleg is geweest.

4.4. Mochten DJ Martiens en de (extra ingehuurde) act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt DJ Martiens zich het recht om medewerking tot “inprikken” te weigeren.

Artikel 5. Faciliteiten

5.1. Indien door of door DJ Martiens ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.2. Opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging, indien dit van tevoren aan opdrachtgever bekend is gemaakt.

5.3. DJ Martiens heeft minimaal een werkplek nodig van 3 meter breed, 2 meter diep.

5.4. De opdrachtgever dient te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van minimaal 1 keer 16 ampère schoon/onbelast, binnen een straal van 5 meter vanaf de plaats waar DJ Martiens of partners opgezet moet worden.

5.5. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

5.6. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat DJ Martiens minimaal anderhalf uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie. Tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijk aangelegenheden volledig op de hoogte is.

5.7. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (prijs op aanvraag), en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.

5.8. Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een degelijke afgeschermde, water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van DJ Martiens door weersomstandigheden.

Artikel 6. Laden & Lossen

6.1. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats op maximaal 50 meter van de plaats van het optreden. Indien de laad en losplaats verder dan 50 meter van de plaats van het optreden verwijderd is, en dit niet van tevoren overlegd is, zal dit in rekening worden gebracht en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.

6.2. Indien de laad en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van het optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan DJ Martiens.

6.3. Indien de laad en losplaats en/of de plaats van het optreden op de locatie alleen via trappen (met meer dan drie treden) te bereiken is en dit niet van tevoren overlegd is, zal dit meerwerk in rekening worden gebrachten moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.

6.4. Indien er een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever die verzorgen. DJ Martiens kan na het laden/lossen de auto, bus of vrachtauto met (eventuele) aanhanger parkeren binnen een straal van 100 meter van de laad/losplaats, tenzij anders is afgesproken. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en moeten contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DJ Martiens aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van DJ Martiens op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.4. DJ Martiens heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DJ Martiens kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DJ Martiens kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8. Annulering

8.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan DJ Martiens te voldoen:a. Binnen 21 dagen voor de show 25% van het overeengekomen totaalbedrag.b. Binnen 14 dagen voor de show 50% van het overeengekomen totaalbedrag.c. Binnen 7 dagen voor de show 75% van het overeengekomen totaalbedrag.d. Binnen 48 uur voor de show 100% van het overeengekomen totaalbedrag.Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.

8.2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van DJ Martiens op volledige schadevergoeding bij annulering.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Indien DJ voor feest op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats en tijd van het optreden zal kunnen zijn, valt dit onder overmacht en zal DJ Martiens zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

9.2. In het geval dat DJ Martiens als gevolg overmacht zoals ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal DJ Martiens ervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen.

9.3. In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding van enig ontstane schade waaronder doch niet uitsluitend inkomstenderving.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Indien DJ Martiens aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Indien DJ Martiens aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheidis te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van DJ Martiens in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DJ Martiens aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan DJ Martiens toegerekend kunnen worden;c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming ofbeperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.4. DJ Martiens is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5. DJ Martiens is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:a. Overmacht.b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever; zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid opdrachtgever

11.1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor, tijdensof na uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening.

11.2. Bij onheil als brand en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van DJ Martiens dreigt, is DJ Martiens gerechtigdhet optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.

11.3.Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd om welke reden dan ook zoals het ontbreken van de vereiste vergunningen of klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.

11.4. Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voortkomende problemen, ligt de aansprakelijkheid volledig bij de opdrachtgever.

Artikel 12. Overig

12.1. Opdrachtgever verleent toestemming aan DJ Martiens voor het maken van reclame tijdensde show.

12.2. Opdrachtgever verleent toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames van het feest en het plaatsen hiervan op de website& sociaal media vanDJMartiens.

12.3. DJ Martiens crew heeft recht op een onbeperkt aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en deze zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.4. De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart DJ Martiens van deze kosten.

12.5. Indienopdrachtgever aan DJ Martiens informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13. Geschillen & Toepasselijk recht

13.1. De rechter in de vestigingsplaats van DJ Martiensis bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DJ Martiens het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3. Op elke overeenkomst tussen DJ Martiens en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassin

Privacyverklaring DJ Martiens
PrivacyverklaringDJ Martiens.
Deze privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van DJ Administratie bezoekt.
Persoonsgegevens die wij verwerkenDJ Martiensneemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is DJ Martiens in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als website bezoeker Vooren achternaamTelefoonnummerEmailadresOverige persoonsgegevens die u actiefverstrekt bij het contact.Gegevens over uw activiteiten op onze websiteInternetbrowser en apparaat typeBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenMinderjarigenOnze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. DJ Martiens kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.Schending van privacyAls u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@djmartiens.nlWij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

DJ Martiens verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: U te kunnen emailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.Hoelang we gegevens bewarenDJ Martienszal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@djmartiens.nlDelen met anderenDJ Martiens verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DJ Martiens blijft verwerkingsverantwoordelijk.In kaart brengen websitebezoekDJ Martiens gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenUw rechtenUhebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van DJ Martiens hebben, stuur dan een verzoek naar info@djmartiens.nlDJ Martiens wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.DJ Martiens zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Passende maatregelenDJ Martiens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@djmartiens.nl